Statusi i kërkesave kreditore / Status potraživanja poverilaca

Për tu informuar në lidhje me statusin e kërkesës së juaj në procesin e likuidimit të NSH-ve ju lutem e vendosni numrin personal ose numrin e kërkësës në fushën e zbrazet

Da budite obavešteni o statusu svog zahteva u procesu likvidacije DP Podesite lični broj ili broj zahteva u praznom polju

         ose  
Manuali për përdorimin e aplikacionit për shikimin e statusit te kërkesave kreditore.pdf  

www.pak-ks.org